За гарантиране на високото качество в електроремонта, Централна Ремонтна База разполага с Изпитателна станция за електрически измервания, през която преминават всички ремонтирани електросъоръжения – двигатели, генератори, трансформатори и др. Тя разполага с необходимото оборудване и специалисти за извършване на следните измервания и изпитания:
Изпитване на асинхронни двигатели с навит и с накъсосъединен ротор;
Изпитване на постояннотокови електродвигатели и генератори;
Изпитване на силови трансформатори 6 – 20 кV;
Тестване на трансформатори;
Изпитване на трансформаторно масло на диелектрична якост;
Изпитване на кабелни линии с повишено напрежение;
Изпитания на електрозащитни средства: диелектрични ръкавици, боти и галоши;  диелектрични килимчета и изолиращи поставки; изолиращи щанги в т.ч. и с преносими заземители; указатели на напрежения;  изолиращи клещи; електроизмервателни клещи;
Измерване електросъпротивлението на изолацията;
Измерване на защитни заземителни инсталации;
Измерване на мълниеносни заземителни инсталации;
Измерване на импеданса Zs на контура “фаза- защитен проводник”.